O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-estudante, estudante-estudante etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

Plan de Acción Titorial (vixencia permanente desde 2016)

Formularios do PAT

 

Plan de Acción Titorial 2022/2023

 

Coordinación do PAT

Emilia García Martínez
+34 986 812 615
emgarcia@uvigo.es

Cursos anteriores

Asignación de titores/as
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación de mentores/as
2019/2020 | 2017/2018 | 2016/2017

Informe de avaliación do PAT
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013